przepisy prawne

drukuj

Aktualne przepisy prawne i zalecenia dotyczące druku opakowań

 

Nadrzędnym celem prawodawstwa Unii Europejskiej i krajowego jest ochrona konsumentów przed zagrożeniami dla ich zdrowia. 

Brak konkretnych regulacji prawnych dotyczących opakowań papierowych czy kartonowych lub ich kombinacji nie zwalniają producentów z dbałości o nasze zdrowie.Wiodący eksperci Unii Europejskiej zgodnie twierdzą, że najistotniejsze jest to, jakie substancje i w jakich ilościach migrują do żywności.

 

Poniższe zasady musza być zawsze spełnione w przypadku opakowań żywności:

·         Substancje toksyczne muszą znajdować się w ilości nie większej niż dozwolona w limitach TDI/SML  

·         Całkowita migracja związków nie może przekroczyć 60 ppm co oznacza 60 mg/kg 

·         Całkowita, maksymalna ilość dozwolonych migrujących związków toksycznych nie może przekroczyć 10 ppb 

·         Żadne związki zaklasyfikowane w kategorii 3 jako „rakotwórcze”, „mutagenne”, „wpływające negatywnie na rozrodczość” nie mogą być użyte do wytwarzania opakowań żywności.

 

W opakowaniach żywności generalnie zabronione jest :

·         stosowanie związków powodujących zmiana koloru żywności i jej zapachu

·         stosowanie substancji niebezpiecznych tzw. CMR (carcinogenic , mutagenic, toxic to reproduction)

·         migrowanie związków, nawet tych bezpiecznych, nie może przekraczać zdefiniowanych limitów

 
Poniżej zestawienie aktualnych regulacji prawnych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.
Certyfikaty i Deklaracje dotyczące naszych produktów możecie Państwo otrzymać na zapytanie.
 
 • ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1935/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG
 
Rozporządzenie stanowi podstawę europejskich regulacji prawnych odnośnie materiałów i przedmiotów mających kontakt z żywnością.
 
Zgodnie z tym rozporządzeniem wszelkie materiały lub wyroby przeznaczone do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością muszą być wystarczająco obojętne, aby nie powodować przenikania do żywności substancji w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie takiej żywności lub pogorszenie jej cech organoleptycznych.
 
Rozporządzenie to ma zastosowanie do wszystkich materiałów i wyrobów, przeznaczonych do kontaktu z żywnością, włączając w to aktywne i inteligentne materiały i wyroby, które w stanie gotowym do użytkowania:
a) przeznaczone są do kontaktu z żywnością lub
b) pozostają w kontakcie z żywnością i są przeznaczone do tego celu lub
c) można w sposób uzasadniony oczekiwać, iż wejdą w kontakt z żywnością albo nastąpi migracja ich składników do żywności w przypadku ich stosowania w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach.
 
Rozporządzenie dotyczy wyrobów w stanie gotowym do użytkowania, co oznacza, że odnosi się także do zadrukowanych opakowań żywności.
 
 
Zgodnie z art. 3 tego rozporządzenia materiały i wyroby muszą być wytwarzane według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). W normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach użytkowania nie może dochodzić do migracji substancji wchodzących w ich skład w ilościach, które mogłyby:
a) stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub
b) powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie żywności lub
c) powodować pogorszenie jej cech organoleptycznych
 
Założeniem rozporządzenia jest wykluczenie powstania zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i/lub zmiany w składzie żywności lub jej właściwości.
 
Artykuł 16 rozporządzenia określa także wymagania dotyczące:
·         składania deklaracji zgodności wyrobów z wymaganiami przepisów jakie mają do nich zastosowanie
·         znakowania wyrobów
·      identyfikowalności pozwalającej na możliwość śledzenia drogi materiału i wyrobu na wszystkich etapach procesu produkcji, przetwarzania i dystrybucji
 
    Artykuł 17 natomiast reguluje konieczność możliwości wstecznego śledzenia pochodzenia materiałów na wszystkich etapach produkcji.
     Według rozporządzenia odpowiedzialność za zgodność z przepisami ponoszą producenci opakowań środków spożywczych i ich dystrybutorzy.
   
    Przepisy rozporządzenia obowiązują Państwa Członkowskie UE wprost, bez potrzeby wdrażania ich do przepisów krajowych.
 
 
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 
 
Dobra Praktyka produkcyjna GMP, zgodnie z Rozporządzeniem oznacza te aspekty zapewnienia jakości, które gwarantują produkcję materiałów i ich kontrolę w celu zapewnienia zgodności z przepisami, zapobiegając narażeniu zdrowia ludzi i/lub wywoływaniu niedopuszczalnych zmian w składzie żywności lub pogorszeniu jej cech organoleptycznych.
 
Rozporządzenie określa podstawy GMP i nakłada obowiązek zapewnienia zgodności z ogólnymi i szczegółowymi jej zasadami.
 
Najważniejsze artykuły tego rozporządzenia to:
 
Artykuł 5: System zapewnienia jakości
·         Podmiot działający na rynku ustanawia i wdraża skuteczny, udokumentowany system zapewnienia jakości oraz gwarantuje jego przestrzeganie
·       Materiały wyjściowe wybiera się zgodnie z ustalonymi wcześniej specyfikacjami zapewniającymi zgodność materiału z przepisami mającymi do niego zastosowanie
·         Poszczególne czynności są przeprowadzane zgodnie z ustalonymi wcześniej instrukcjami i procedurami
 
Artykuł 6: System kontroli jakości
·         Podmiot działający na rynku ustanawia i utrzymuje skuteczny system kontroli jakości
·         System kontroli jakości obejmuje monitorowanie wdrażania i wprowadzenia GMP oraz wskazuje środki służące do korekty wszelkich niedociągnięć w jej wprowadzaniu
 
Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2008 r.
 
Niniejsze rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE.
 
Załącznik do rozporządzenia określa szczegółowe zasady GMP.
 
Szczegółowe zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej dotyczące farb drukarskich i procesu zadrukowywania czyli procesy obejmujące stosowanie farb drukarskich na stronie materiału lub wyrobu nie mającej bezpośredniego kontaktu z żywnością.
 
1. Farby drukarskie muszą być zrecepturowane i stosowane w sposób uniemożliwiający przeniesienie substancji z zadrukowanej powierzchni na stronę mającą kontakt z żywnością przez podłoże lub w wyniku odbicia farby w stosie lub roli, w stężeniach które są niezgodne z wymaganiami art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004.
2. Zadrukowane materiały  muszą być traktowane i przechowywane w sposób uniemożliwiający przeniesienie substancji z zadrukowanej powierzchni na stronę mającą kontakt z żywnością przez podłoże lub w wyniku odbicia farby w stosie lub roli, w stężeniach, które są niezgodne z wymaganiami art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004.
3. Zadrukowana powierzchnia nie może mieć bezpośredniego kontaktu z żywnością.
 
 
W stosunku do farb drukowych i lakierów nie istnieją na płaszczyźnie europejskiej żadne specyficzne przepisy prawne. Dotyczy to zarówno druku na powierzchniach zewnętrznych jak i wewnętrznych tzn. wchodzących w bezpośredni kontakt ze środkiem spożywczym.
Aktualnie uregulowany jest tylko problem stosowania tworzyw sztucznych jako opakowań żywności Dyrektywą 2002/72/EEC.
 
 • Dyrektywa Komisji 2002/72/EC z dnia 6 sierpnia 2002 r. dotycząca materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi
Dyrektywa zawiera:
 • Wykaz monomerów i innych substancji wyjściowych dozwolonych do stosowania w produkcji materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z ograniczeniami w zakresie ich stosowania oraz migracji specyficznej lub maksymalnej zawartości.
 • Wykaz substancji dodatkowych dozwolonych do stosowania wraz z ograniczeniami w zakresie ich stosowania oraz migracji specyficznej lub maksymalnej zawartości.
 
 1. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI UE nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
        Zastąpiło dyrektywę nr 2002/72/WE i jej zmiany.
        Obowiązuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej od 1 maja 2011r.
 
Rozporządzenie odnosi się do:
 • materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych jedno- i wielowarstwowych
 • zadrukowanych materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych
 • warstw lub powłok z tworzyw sztucznych tworzących uszczelki w kapslach i zamknięciach
 • warstw z tworzyw sztucznych w wielomateriałowych wielowarstwowych materiałach i wyrobach
Rozporządzenie określa wymagania dotyczące składu substancji, zawiera unijny wykaz substancji dozwolonych do stosowania, podtrzymuje wszystkie substancje wymienione w dyrektywie nr 2002/72/WE i zawiera tymczasowy wykaz substancji dodatkowych
 
Końcowy wielowarstwowy materiał lub wyrób wg Rozporządzenia musi być zgodny z limitami migracji specyficznej (SML) oraz migracji globalnej (OML). Rozporządzenie określa również warunki i zasady badań migracji.
 
 
Obowiązują również PRZEPISY PRZEJŚCIOWE dotyczące dokumentów potwierdzających zgodność:
 • do 31 grudnia 2012 r.
- badania migracji substancji na zasadach wg dyrektywy 82/711/EWG
 • od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.
- badania migracji na zasadach zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011
- badania migracji na zasadach wg dyrektywy 82/711/EWG
 • od 1 stycznia 2016 r.
- badania migracji na zasadach zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011
 
 
Zalecenia dotyczące opakowań żywności zawarte są również w Rezolucjach Rady Europy.
 
Rada Europy (CoE) od 1969 roku wydała następujące Rezolucje:
 • Rezolucję AP (2004) o powierzchniach (powleczeniach) mogących wchodzić w kontakt z żywnością
 • Rezolucję AP (89) 1 o stosowaniu środków barwiących w tworzywach sztucznych mających kontakt z żywnością
 • Rezolucję AP (2002) 1 o papierach i kartonach do produktów wchodzących w kontakt z żywnością
 • Rezolucję AP (92) 2 o kontroli środków pomocniczych przy polimeryzacji tworzyw sztucznych i przedmiotów z nich wykonanych
 • Rezolucję ResAP (2005) 2 o farbach drukowych do zadruku zewnętrznej strony opakowań i artykułów mających kontakt z żywnością (Rezolucja Farbowa - Ink Resolution)

Rezolucje Rady Europy nie mają statusu przepisów prawnych. Stanowią jedynie zalecenia dla producentów. Stosowanie ich przez producentów opakowań, w przypadku braku szczegółowych przepisów prawnych dla danego materiału lub wyrobu,  pozwoli spełnić  ogólne wymagania zawarte w art. 3 Rozporządzenia  (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów  przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 

 W kontekście farb drukarskich najważniejsza jest tzw. REZOLUCJA FARBOWA ResAP (2005)2.

 

Najważniejsze zagadnienia „Rezolucji Farbowej”:

 

 • Farby drukarskie oraz lakiery mogą zawierać tylko te substancje które znajdują się na liście substancji dopuszczonych
 • Migracja nie powinna przekraczać obowiązującego limitu migracji specyficznej (SML)
 • Substancje toksykologiczne nieokreślone nie powinny migrować do żywności. Dopuszczalny limit określony został na poziomie poniżej 0,01 mg/kg.
 • Farby przeznaczone do produkcji opakowań na artykuły spożywcze powinny być wytwarzane zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcyjna GMP 
 • Materiały i artykuły nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z żywnością
 • Wyeliminowana musi być migracja w stosie lub w roli. 

 

 

 • ORDYNACJA SZWAJCARSKA - Rozporządzenie Szwajcarskiego Departamentu Spraw Wewnętrznych (EDI) 817.028.21 w sprawie przedmiotów codziennego użytku 

Ordynacja reguluje między innymi kwestie materiałów i przedmiotów mających kontakt z żywnością, w tym farb drukarskich. Weszła w życie 1 kwietnia 2008 roku. Jest jedynym aktem prawnym w Europie regulującym tą kwestię.

 

Farby drukarskie nieodpowiadające postanowieniom rozporządzenia mogły być stosowane na terenie Szwajcarii tylko do dnia 31 marca 2010 r.

 

Najważniejsze regulacje tej Ordynacji:

·        farby drukarskie i lakiery mogą zawierać tylko dozwolone komponenty, wymienione w załączniku 1 i 6

·        listy w załączniku 6 składają się z dwóch części:

- część A: substancje oznaczone oficjalnie toksykologicznie. Jeśli podane są    

                  wartości graniczne tych substancji, to nie mogą być one

                  przekroczone

                 - część B: substancje nie oznaczone toksykologicznie. Ich migracja nie może

                                    przekroczyć 10 ppb, czyli 10 μg na kilogram pakowanego produktu

·                       - farby muszą być produkowane zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)

 

 • WYTYCZNE EuPIA (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów farb Drukarskich) tzw. EuPIA-Leitlinie

 W

ąW lW listopadzie 2005 roku Europejskie Stowarzyszenie Producentów Farb Drukarskich (EuPIA) opublikowali Wytyczne dotyczące farb przeznaczonych do zadrukowywania zewnetrznej strony opakowań spożywczych i wprowadzili wspólną listę surowców wykluczonych z produkcji farb drukarskich.

 

Najważniejsze punkty tego zalecenia to:

 • Komponenty do produkcji powinny być wyselekcjonowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
 • Farby powinny być produkowane zgodnie z Dobra Praktyka Produkcyjną GMP
 • Zadrukowana lub pokryta lakierem powierzchnia nie może mieć bezpośredniego kontaktu z żywnością
 • Wyeliminowana musi być migracja po drukowaniu w stosie lub w roli
 • Globalna oraz specyficzna migracja z gotowego opakowania nie może przekraczać określonego poziomu

Dobór komponentów wykorzystywanych do produkcji farb przeznaczonych do opakowań na artykuły spożywcze powinien być zgodny z poniższymi zaleceniami:

• Pigmenty wykorzystywane do produkcji farb do opakowań spożywczych muszą być zgodne ze specyfikacją Rady Europy zawartą w Rezolucji AP (89).

• Surowce nie powinny zawierać substancji, które :

   - sklasyfikowane są jako rakotwórcze, mutagenne, lub wpływające na rozrodczość

   - sklasyfikowane są jako toksyczne i bardzo toksyczne

 

   - zawierają pigmenty posiadające antymon IV, arsen, kadm, chrom(VI) ołów, rtęć, selen 

 

   - wszystkie substancje znajdujące się w Dyrektywie 76/769/EEC

 

Pliki do pobrania

Zastosowanie farb i lakierów do offsetowego druku arkuszowego do produkcji opakowań spożywczych

Dobre Praktyki Produkcyjne dla produkcji farb do opakowań przeznaczonych do stosowania na zewnętrznej stronie opakowań środków spożywczych oraz artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Rezolucja ResAP (2005)2 dotycząca farb drukarskich stosowanych do zadruku zewnętrznej strony opakowań i artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

do góry wstecz
hubergroup Polska Sp. z o.o.
Siedziba: 55-080 Kąty Wrocławskie
Nowa Wieś Wrocławska, ul. Nowa 27
tel: 71 354 81 10, 71 354 81 16 - 17
fax: 71 373 50 23

e-mail:
Prezes Zarządu dr Janusz Cymanek
NIP: 894-10-12-991
Regon: 930449823
Nr KRS 0000148075, Sad Rejonowy Wrocław - Fabryczna
Kapitał zakładowy 10.000.000,00 PLN

     RODO polityka prywatności

Realizacja: Ideo
, powered by:
CMSEdito
| Polityka cookies