interakcje

drukuj
Opakowanie bezpośrednie
Opakowanie posrednie
Odbijanie w stosie
Odbijanie w roli
Przenikanie we wnetrzu

Pomiędzy zapakowanym produktem a jego opakowaniem dochodzi do różnych interakcji.

Zależne są one od konstrukcji opakowania, metod oraz surowców uzytych do jego wytworzenia i własciwości samego produktu.

Rodzaje opakowań
 
Rozróżnia się zasadniczo dwa rodzaje opakowań.
Opakowania tzw. bezpośrednie, których niezadrukowana strona podłoża ma bezpośredni kontakt z zapakowanym produktemi oraz opakowania nie będące w takim kontakcie, oddzielone pewnym rodzajem bariery funkcjonalnej, nazywane pośrednimi.
W ostatnich czasach zauważa się wzrost ilości opakowań bezpośrednich, ze względu na możliwość redukcji kosztów ich wytwarzania.
 
Wzajemne oddziaływanie pomiędzy produktem spożywczym a zadrukowanym opakowaniem
 
Rozróżniamy kilka rodzajów wzajemnych oddziaływań pomiędzy zadrukowanym opakowaniem a produktem. Są to migracja, niewidzialne odbijanie i przenikanie substancji wewnątrz zamkniętego opakowania.
 
Migracja
Zjawisko to następuje poprzez transport określonej substancji do produktu spożywczego i z samego produktu przez opakowanie na zewnątrz. Koncentrację migracji podaje się w mg/dm2 opakowania lub też w mg/kg zapakowanego produktu. Pod względem fizycznym zjawisko migracji polega na rozdziale i dyfuzji substancji mogących podlegać przenoszeniu w obszar graniczny pomiędzy opakowaniem a produktem.
 
Odbijanie (niewidzialne)
Do zjawiska tego może dochodzić po druku arkuszy w stosie lub w nawiniętej roli. Druki z wyraźnie widocznym odbijaniem są łatwo zauważalne i traktowane jako makulatura. Natomiast zagrożeniem dla produktu jest to odbijanie, które nie jest widoczne. Może ono powodować niebezpieczeństwo przechodzenia substancji niskocząsteczkowych na tę stronę opakowania, która będzie miała później bezpośredni kontakt z produktem.
 
Przenikanie substancji wewnątrz opakowania
Zjawisko to powstaje przez przenoszenie lotnych substancji wewnątrz zamkniętego opakowania, powodując zmiany zapachu i smaku zapakowanego produktu.
  
Z wymienionych powyżej rodzajów wzajemnego oddziaływania pomiędzy opakowaniem a środkiem spożywczym największe znaczenie mają migracja i odbijanie.
 
Koncentracja substancji migrujących w opakowaniu produktu zależy głównie od:
  •  początkowych koncentracji substancji mogących migrować w zadrukowanym opakowaniu
  •  prędkości przemieszczania się (dyfuzji) tych substancji
  •  równowagi rozdziału tych substancji, ich rozpuszczalności w zadrukowanym opakowaniu lub produkcie spożywczym.
Najwyższa koncentracja substancji migrujących powstaje w takim produkcie (medium), w którym się one najlepiej rozpuszczają.
 
Aby skutecznie chronić zarówno produkt, jak i konsumenta należy wykluczyć możliwość powstawania niekorzystnych zmian jakościowych i zdrowotnych produktów, wywołanych migracją składników opakowania. W przypadkach, kiedy specyficzne stężenie substancji mogących migrować zostaje przekroczone lub nie można dokładnie określić stopnia ich toksyczności, należy:
  •  zastosować do produkcji opakowania inne surowce (podłoża, farby, lakiery)
  •  zastosować tzw. warstwy barierowe, zapobiegające migracji.
 
 
do góry wstecz
hubergroup Polska Sp. z o.o.
Siedziba: 55-080 Kąty Wrocławskie
Nowa Wieś Wrocławska, ul. Nowa 27
tel: 71 354 81 10, 71 354 81 16 - 17
fax: 71 373 50 23

e-mail:
Prezes Zarządu dr Janusz Cymanek
NIP: 894-10-12-991
Regon: 930449823
Nr KRS 0000148075, Sad Rejonowy Wrocław - Fabryczna
Kapitał zakładowy 10.000.000,00 PLN

     RODO polityka prywatności

Realizacja: Ideo
, powered by:
CMSEdito
| Polityka cookies